Yayın İlkeleri

Harsiyât

Hakemli İlmî ve İçtimaî Araştırmalar DergisiHarsiyât, Türkiye Türkçesinin ilim ve sanat dili ile neşrolunan, insanî ilimler sahasına yönelik ilmî, harsî, içtimaî ve edebî bir hakemli dergidir.

Harsiyât sayfalarında araştırma, inceleme, tahlil, tenkid, vesika, kitap ve dergi tanıtma veya değerlendirmesine yönelik telif veya tercüme makale ve yazılara yer verilir.

Harsiyât, her yıl en az iki sayı, gerektiğinde her sayı birden fazla kısım hâlinde neşrolunur.

Yayımlanması talebiyle Harsiyât’a gönderilen yazılar önceden yayımlanmamış veya yayıma kabul edilmemiş olmalıdır.

Yayımlanması talebiyle Harsiyât’a gönderilecek araştırma ve inceleme yazılarının baş kısmında Türkçe ve İngilizce özetler yanında üç veya beş kelimelik anahtar kelimeler bulunmalıdır.

Harsiyât’a gönderilen yazılar, şekil ve muhteva bakımından değerlendirilmek üzere imzasız olarak, ilgili sahada ihtisas sahibi iki hakemin takdirine sunulur. Her iki hakemin müsbet takdiri üzerine yayımlanır. Hakemlerin biri menfi görüş bildirdiğinde yazı üçüncü bir hakemin görüşüne sunulur ve gelen görüş doğrultusunda sonuca varılır. Hakemlere yazarları hakkında hiç bir şekilde hiç bir bilgi verilmez. Hakemler yazıları altı hafta içinde değerlendirip kanaatlerini hâvî raporlarını göndermezlerse, yazı başka bir hakeme gönderilir. Yazı sahipleri hakemlerin istek, teklif ve tavsiyelerini yerine getirirler.

 Yayımlanan yazıların her türlü mesuliyeti yazarlarına aittir.

Birden fazla imzalı çalışmalar, yazının her imza sahibi tarafından okunarak onaylandığı, akademik yol, usul ve teamüllere uygun olduğu, daha önce bir yerde yayımlanmadığı veya yayım işlemi görmediği hususlarını havî bir yazılı taahhütname ile gönderilmelidir

Yayın tanıtma veya değerlendirmesi mahiyetindeki yazılar hakem takdirine sunulmaz.

 Birden fazla imzalı yazılara atıf söz konusu olduğunda ilk yazarın soyadı yazılıp diğerleri vd. şeklinde gösterilir.

Metin içinde zikredilen kitap, dergi, gazete isimleri eğik (italik); makale, şiir, hikâye ve benzeri yayın başlıkları tırnak içinde gösterilmelidir.

Tutarlı olmak kaydıyla yazının tabiatına uygun dipnot usulü kullanılabilir.

Yazılarda kaynak gösterilen veya ilgili görülen kitap, makale ve benzeri kaynaklar, iktibastan sonra yahut ilgili yerde dipnotta belirtilerek yazarın soyadı, eserin adı ve sayfa numarası şeklinde verilmelidir.

Yazıların sonunda başvurulan eserler «KAYNAKLAR» başlığı altında, yazarların soyadı sırasına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır.

Yazıların hacmi, işlenen konunu tabiatına bağlı olduğundan, her yazı ele aldığı konunun tabiatına uygun bir hacimde olmalıdır.

Yayın Kurulu dergideki imla birliği ve kavram tutarlılığını temin maksadıyla yazıların imlasında ve kavram seçiminde küçük tasarrufa gidebilir.

Genel olarak Türk Dil Kurumunun imla kurallarına uyulmakla birlikte tutarlı olmak kaydıyla yazarlar –meselâ bazı uzunlukların gösterilmesi gibi– şahsî tasarruflara gidebilirler.

Yazılar A4 kâğıda 11 punto ebadında, Times New Roman tarzıyla, “iki yana yasla” şeklinde, “.doc” veya “.docx” dosya kaydıyla www.harsiyat.com adresindeki dergi sistemine yüklenmelidir.

Yazılarda,  COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için belirlediği Uluslararası Standartlar dikkate alınmalıdır.

Harsiyât'a yazı gönderen yazarlar Harsiyât'ın yayın ilke ve şartlarını kabul etmiş sayılırlar.