Divan Şiiri Lügatçesi

SADIK ERDEM

Öz


Özet

            Divan şiirinde geçen dünya, tabiat, insanın gövdesi, organları, hayvanlar, bitkiler, cins isimler, sıfatlar, fiiller, dinî terimler, harp âletleri / terimleri ve içki toplantısı ile ilgili terimler bu makalede toplanmıştır.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Ahmed Vefîk Paşa, Lehce-i Osmânî, İstanbul, 1293, c. I-II. Ahmet Vefik Paşa, Lehce-i Osmânî, Hazırlayan: Recep Toparlı, Türk Dil Kurumu Yayını, Ankara, 2000.

Ali Nazîmâ-Fâik Reşâd, Mükemmel Osmanlı Lügati, İstanbul, 1319, 999 s. Ali Nazîmâ-Faik Reşad, Mükemmel Osmanlı Lügati, Hazırlayanlar: Necat Birinci-Kâzım Yetiş-Fatih Andı-Erol Ülgen-Nuri Sağlam-Ali Şükrü Çoruk, Türk Dil Kurumu Yayını, Ankara, 2002.

Ali Seydî, Resimli Kāmûs-ı Osmânî, İstanbul Matbaa-i Kütübhâne-i Cihân, 1330, c. I-III.

Devellioğlu, Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara Doğuş Matbaası, 1970.

Ebü’z-ziyâ Tevfîk, Lügat-i Ebü’z-ziyâ, İstanbul, 1306/1308, c. I-II.

Hüseyin Remzî, Lügat-i Remzî, İstanbul, 1305, c. I-II.

İbrâhîm Cûdî, Lügat-i Cûdî, Trabzon Mirkoviç Matbaası, 1332.

İlâveli Müntehabât-ı Lügāt-ı Osmâniyye, c. I-II, İstanbul, 1315.

İz, Fahir, Eski Türk Edebiyatında Nazım, c. I-II, İstanbul Küçükaydın Matbaası, 1966, 1967.

Kanar, Mehmet, Büyük Farsça-Türkçe Sözlük, İstanbul Birim Yayıncılık, 1993.

Kanar, Mehmet, Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, c. I-II, İstanbul Say Yayınları, 2010.

Luvis Ma‘lûf, el-Müncid fi’l-lüga ve’l-a‘lâm, Beyrut,1975.

M. Bahâeddîn (Toven), Yeni Türkçe Lügat, İstanbul Evkāf-ı İslâmiyye Matbaası, tarihsiz.

Mehmed Salâhî, Kāmûs-ı Osmânî, İstanbul Mahmûd Bey Matbaası, 1313, 1322, 1.-4. kısım.

Muallim Nâcî, Lügat-i Nâcî, İstanbul Asır Matbaası, 1322.

El-Müncidü’l-ebcedî, Beyrut el-Matbaatü’l-Kâsûlîkiyye, 1968.

Mütercim Âsım Efendi, Terceme-i Burhân-ı Kātı‘, İstanbul, 1251.

Mütercim Âsım Efendi, Burhân-ı Katı‘, Hazırlayanlar: Mürsel Öztürk-Derya Örs, Türk Dil Kurumu Yayını, Ankara, 2000.

Râif Necdet (KESTELLİ)-Hasan Bedreddîn,Yeni Resimli Türkçe Kāmûs, İstanbul Ahmed Kâmil Matbaası, 1928.

Redhhouse, James W., A Turkish and English Lexicon, Kitâb-ı Maânî-i Lehce A Lexicon English and Turkish, İstanbul A. H. Boyacıyan Matbaası, 1890.

Steingass, F., A Comprehensive Persian-English Dictionary, Beyrut, 1975.

Şemseddîn Karahisarî, Ahterî-i Kebîr, İstanbul Matbaa-i Ârif, 1321.

Şemseddîn Sâmî, Kāmûs-ı Türkî, c. I-II, İstanbul İkdâm Matbaası, 1317.

Mehmed Es‘ad, Lehcetü’l-lügat, İstanbul, 1216. Şeyhülislâm

Mehmed Esad Efendi, Lehcetü’l-lügat, Hazırlayan: Ahmet Kırkkılıç, Türk Dil Kurumu Yayını, Ankara, 1999.

Mehmed Es‘ad – Hasan, Zübdetü’l-lügati’l-lehce, İstanbul Rıza Efendi’nin Matbaası 1287, c. I-III.

Şükûn, Ziya, Farsça-Türkçe Lûgat Gencine-i Güftar Ferheng-i Ziya, İstanbul Maarif Matbaası, 1944.

Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayını, Ankara, 2005.

Yazım Kılavuzu, Türk Dil Kurumu Yayını, Ankara, 2005.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.